Profesyonel Ceviz Yetiştiriciliği Sertifikalı Ceviz FidanıCeviz Fidanı
05-Cevizde G?breleme
05-Cevizde G?breleme

GÜBRE VE GÜBRELEME HAKKINDA GENEL B?LG?LER.
         


Cevizin en fazla ihtiyaç duydu?u macro elementler,azot ve potasyumdur.Dikimden önce yaln?z fosfat ve potasyumlu gübre uygulan?r.azotlu gübreleme yap?lmaz.Dikim öncesi, ilk y?l kök geli?imini güçlendirmek için  aç?lan fidan çukurlar?n?n en dibine 250 gr  t?riple süper fosfat ve 250 gr potasyum sülfat  birlikte at?l?r.4-5 kürek toprak at?larak kar??t?r?l?r.Yeni dikilen bahçelerde hem dokuyu sertle?tirme aç?s?ndan hem meyve gözü yapt?rma aç?s?ndan hem de tac? geli?tirme aç?s?ndan dengeli bir gübreleme yapman?n çok önemi vard?r.E?er düzenli ve dengeli bir gübreleme yap?lmazsa ayr?m periyodu zaman?nda fidan?n geli?imi ve meyve dökümünde ciddi dengesizlikler olu?ur.

Ayr?m periyodu nedir.?A?açlar uyanma zaman?ndan sonra ki süreç de haziran,temmuz ve a?ustos ay?nda geli?imine devam ederken bir sonraki sene için de ne yapaca??na karar verir.yani bu gözler,meyve gözümü,yaprakm?, dalm? olucak.i?te burada üreticinin yapmas? gereken,fosforla,borla,çinkoyla,organik gübrelerle,potasyumla topra?? desteklemektir.
tedarikci firma taraf?ndan sizlere verilecek  sulama ve gübreleme program?yla bahçe uygulamas?n? devam ettireceksiniz ki a?açlar zaman?nda meyveye yats?n zaman?nda kendisine gerekti?i kadar dal ve yaprak olu?tursun.Yine gübreleme ölçümüz,dikimi takip eden y?llarda a?ac?n her ya?? için a?ag?da kitapc?kta belirtildi?i gibi olmak kayd?yla düzenli bir ?ekilde uygulamam?zd?r.gübre at?ld?ktan sonra mutlaka fidan etraf? çapalanmal?d?r.

GÜBRELER?N UYGULAMA ZAMANI VE UYGULAMA ?EK?LLER?. GENEL B?LG?LER


Gübrelerden en iyi ?ekilde yararlanmak için onlar?n topra?a uygulanma zaman?na ve ?ekline çok dikkat edilmesi gereklidir. Uygulanacak gübrenin sadece çe?idini ve miktar?n? bilmek yeterli de?ildir.Gübreleme zaman?n?n seçiminde önemli olan bitkinin ihtiyac? oldu?u zaman ona gerekli ortam? ve besin maddesini sa?lamakt?r. Bu nedenle baz? bölgelerde yeti?tirilen belli bitkiler için verilmesi gereken gübre miktar? bir defada verilirken baz? bölgelerde bölünerek birkaç defada verilebilmektedir.Gübrenin çok erken veya çok geç verilmesi halinde gübreden beklenen yarar büyük oranda azalmaktad?r.Gübrelerin uygulama ?ekli ve zamanlar? bitkilerin besin maddesinden yararlanmalar? aç?s?ndan önemlidir. Ticaret gübreleri ile organik art?k uygulamalar?n?n topra?a verilme ?ekilleri ve uygulama zamanlar? ile ilgili bir genelleme yapmak mümkün de?ildir. Ancak gübrelemeden elde edilmek istenen faydan?n sa?lanabilmesi için bu materyalleri topra?a en uygun zamanda ve do?ru ?ekilde uygulamak gerekmektedir. Bu nedenle uygulanmak istenen gübre materyali çok iyi bilinmeli, uygulanma zaman? ve metodu o gübrenin cinsine göre belirlenmelidir. Topra?a uygulanan besin maddelerinin toprakta uzun zaman al?nabilir yap?da kalamayacaklar? bilinmelidir.

GÜBRELER?N UYGULAMA YÖNTEMLER?


Gübrelerden en iyi ?ekilde yararlanmak için uygulama zaman? kadar uygulama yöntemi de çok önemlidir. Gübreleme yöntemleri yüzeye serpme, banda(s?raya) uygulama, yapraktan uygulama ve sulama ile birlikte uygulama olarak s?ralanabilir.

YÜZEYE SERPME      
              

Gübrenin elle veya gübre da??t?c? aletlerle toprak yüzeyine serpilerek uygulanmas?d?r. özellikle azotlu gübreler yüzeye serpilerek uygulanmaktad?r. Ekimden önce oldu?u gibi ekimden sonra veya bitki geli?tikten sonra da uygulanabilmektedir. S?k ekimi yap?lan bitkilere kolay gübrelemesa?lad???ndan tercih edilmektedir. Çok geni? arazilerin k?sa sürede ve pratik ?ekilde gübrelenmesinde kullan?l?r. Bu ?ekilde gübrenin uygulanmas? hem zaman hem de i?çilikten tasarruf sa?lamaktad?r.


BANDA UYGULAMA

Gübreler ekimden önce tohum veya fidenin 3-5 cm alt?na veya yan?na, elle veya makinalarla uygulan?r. Tah?llar?n ve di?er tarla bitkilerinin mibzerle ekiminde tohumla birlikte gübre tohum yak?n?na verilmi? olur. Fosfor ve çinko gibi toprakta kolayca yaray??s?z forma geçen elementler için banda uygulama en uygun yöntemdir. Köke en yak?n bölgeye verildi?inden bitki kolayca alabilmektedir. S?raya ekilen bitkilerde gübrelerin banda uygulamas? önerilmektedir. Toprak yüzeyine göre alt k?sm? daha nemli olaca??ndan gübrenin yaray??l?l??? artmaktad?r. Gübre fiyat?n?n yüksek oldu?u ve daha az gübre kullanma zorunlulu?u oldu?unda banda uygulama en uygun yöntemdir.

Meyve a?açlar?nda banda uygulama taç izdü?ümüne uygulama ?eklinde yap?lmaktad?r. özellikle fosfor, potasyum ve mikro element gübrelerinin taç izdü?ümüne, 15-20 cm aç?lan derinli?e uygulanmas? ve uyguland?ktan sonra üzerinin toprakla kapat?lmas? gereklidir.


 

Fosforlu ve gerekiyorsa potasyumlu gübre erken ilkbaharda a?aç tac?n?n alt?na (iz dü?üme) aç?lacak 15-20 cm geni?lik ve 15-20 derinlikte daire ?eklindeki hende?e, verilerek üzeri toprakla doldurulur. toprak i?lemenin traktörle yap?labilece?i hallerde, gübreler a?aç s?ralar?na paralel geçen 15-20 cm derinlikte aç?lan hendeklere verilebilir. 1 numaral? s?ralar birinci y?l, 2 numaral? s?ralar ikinci y?l gübrelenir.YAPRAKTAN UYGULAMA

Kimyasal gübrelerin bitkiyi yakmayacak dozlarda suda eritilerek bitkinin üst aksam?na ve özellikle yapraklara püskürtülerek uygulanmas?d?r. Yapraktan beslenme ile bitkilerin tüm besin elementleri özellikle makro element ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? mümkün de?ildir. Genellikle mikro element içeren gübreler için uygun bir yöntemdir. Gübrelerin topraktan uygulanmas? de?i?ik nedenlerden dolay? uygun olmayabilir. örne?in toprakta kireç yada pH n?n yüksek olu?u nedeniyle topraktan uygulanan mikro element gübreleri etkisiz olmaktad?r. Bu nedenle özellikle mikro element eksikliklerinin etkili ve h?zl? bir ?ekilde giderilmesi için en iyisi yapraktan uygulamad?r. Yapraktan gübrelerin uygulanmas? özellikle meyve a?açlar?nda yard?mc? ve çabuk tedavi edici bir yöntemdir. Yapraktan gübrelerin uygulanmas?nda en önemli konu uygulama zaman?d?r. örne?in bitkilerin çiçeklenme döneminde veya meyve olu?umu s?ras?nda yapraktan gübreleme yap?lmamal?d?r. Uygulan?rsa çiçeklerin yanmas?na ve tozla?man?n engellenmesine neden olabilir. Sabah erken saatlerde yada ak?am serinli?inde uygulama yap?lmal?d?r. Yapraklar?n alt ve üst yüzeyleri çok iyi ?slat?lmal?d?r.

SULAMA ?LE B?RL?KTE GÜBRELEME (FERT?GASYON)Gübrenin sulama suyuna kar??t?r?larak sulama ile birlikte gübreleme yap?lmas?d?r. Zaman i?çilik ve yak?t tasarrufu bak?m?ndan çok uygun bir yöntemdir. Ancak suda kolay eriyebilen azotlu ve potasyumlu gübreler bu metotla verilebilir. Amonyum nitrat, Amonyum sülfat, Kalsiyum nitrat, üre, Amonyum fosfat, potasyum klorür, potasyum sülfat, diamonyum fosfat gibi gübreler su ile kar??t?r?larak verilebilir. Sulama suyuyla verilmeyecek bile?ikler ise fosforik asit, susuz amonyak, amonyak eriyikleri, süperfosfat, jips, kireç ve baz? kompoze gübrelerdir. Fertigasyonda kullan?lacak gübreler suda çökelme yapmayacak veya bas?nçl? sulama sistemleriyle uygulanacaksa tortu olu?turmamal?d?r.

GÜBRELER?N UYGULAMA ZAMANI

Genel olarak gübrelerin uygulama zaman?;

*?klim ko?ullar?

*Toprak ko?ullar?

*Bitki türü

*kullan?lacak gübre çe?idine göre de?i?mektedir.buna göre

• GÜBRELER HANG? ?KL?MLERDE NE ZAMAN UYGULANMALI?


Ya???l? ve nemli iklim ko?ullar?nda gübrelerin uygulama zaman? olabildi?ince ekime yak?n dönemde yap?lmal?d?r. Çünkü ya???larla bitki besin maddelerinin y?kanma ?eklinde kay?plar? artmaktad?r. Çok s?cak ve çok kurak ko?ullarda ise gübreden buharla?ma ile ve fiksasyonla kay?plar olabilecektir. Bu durum göz önüne al?narak gübreleme zaman? ayarlanmal?d?r. Gübre verme zaman? konusunda üzerinde durulmas? gereken en önemli konulardan birisi tohumun çimlenmesi s?ras?nda toprakta yeteri kadar bitkiye yaray??l? besin maddesi bulunduracak ?ekilde gübreleme zaman?n? ayarlamakt?r. Aksi durumda gübrelemeden amaçlanan ba?ar?ya ula??lamaz.

• TOPRAK KO?ULLARINA GÖRE GÜBRELEME ZAMANI DE????R M??

Gübrelerin toprakta tutunmalar? ve yaray??l?l?klar?n?n fazla olmas? için toprak ko?ullar?da iyi bilinmelidir. Hafif bünyeli kumlu topraklarda besin elementleri topra?a tutunamad?klar? için uygulamadan sonra topraktan ya y?kanma yada buharla?ma yoluyla kaybolmaktad?r. Hafif bünyeli topraklarda özellikle azotlu gübrelerin bölünerek uygulanmas? kay?plar?n azalt?lmas? aç?s?ndan uygundur. Kireçli ve hafif alkali topraklarda verilen fosfor fiksasyona u?ramakta ve bitkinin yararlanamayaca?? ?ekle dönü?mektedir. Bu nedenle fosforlu gübrenin ekimden hemen önce hatta ekimle birlikte uygulanmas? gerekmektedir.

• HANG? B?TK?LER ?Ç?N NE ZAMAN GÜBRE VERMEL?Y?Z?

Sebzelerde ve yeni meyve bahçeleri tesis ederken kimyasal gübreler ekimle veya ekimden hemen sonra uygulanmal?d?r.

Meyve a?açlar?n?n gübreleme zaman? bölgenin iklimine göre de?i?mekle birlikte ?l?man bölgelerde ?ubat mart aylar?nda, k??? ?iddetli geçen bölgelerde ise mart nisan aylar?nda yap?lmal?d?r. O y?l?n ilk gübrelemesinde önerilen fosforlu ve potasyumlu gübrenin tamam? ve azotlu gübrenin yar?s? verilmelidir. Azotun di?er yar?s? 2-3 ay sonra sulamadan hemen önce t?rm?kla topra?a hafifçe kar??t?r?ld?ktan sonra sulanmal?d?r.

• HANG? GÜBREY? NE ZAMAN VERMEL?Y?Z?


Gübrenin uygulama zaman? gübre çe?idi dikkate al?nd???nda iki faktöre göre de?i?mektedir.

1. Gübrenin organik ve inorganik formda olmas?na göre,

2. Bitki besin elementinin çe?idine göre farkl?d?r.

Genel olarak organik gübrelerin sonbaharda topra?a uygulanmalar? daha uygundur. Çünkü k?? ya???lar? ile birlikte organik gübrenin topra?a nüfuz etmesi sa?lanacakt?r. ?norganik yani kimyasal gübrelerdeki besin elementleri bitkinin al?m?na haz?r durumdad?r. Bu nedenle ekim veya dikim s?ras?nda uygulanmal?d?r. Bu gübrelerin uygulanma zaman? ise verilecek bitki besin elementlerine göre de?i?iklik göstermektedir. Fosforlu ve potasyumlu gübreler ekimden önce veya ekim s?ras?nda verilmelidir. Azotlu gübreler ise mutlaka bir kaç defada bölünerek uygulanmal?d?r. Çünkü azot hareketli bir elementtir ve kolayca kaybolmaktad?r. Yar?s? ekimle birlikte veya ekimden hemen sonra, di?er yar?s? ise bitkinin geli?me döneminde verilmelidir. Ya???l? bölgelerde veya kumlu topraklarda uygulanacak olan azotlu gübreler daha çok parçaya bölünerek uygulanabilir. Bu uygulama ?ekli ile gübreden meydana gelecek kay?plar asgaride tutulabilir.

Bu bilgilerimizin ????? alt?nda bir genelleme yapacak olursak:K?MYASAL GÜBRELER?N UYGULANMASI


Kimyasal gübreler tekli veya çoklu olmak üzere bitki besin elementlerini bitkinin kullan?m?na haz?r bir ?ekilde bulundurmaktad?r. Bu nedenle ekim veya dikim s?ras?nda veya sonras?nda hemen uygulanmal?d?r. Çok erken verilmesi halinde toprakta zamanla ya kaybolur yada bitkinin alamayaca?? yaray??s?z forma dönü?mektedir. Bitki büyüdükten sonra gecikerek verilmesi halinde ise toprak yüzeyinde kal?r ve bitkiye yarar? olmaz.

Azotlu gübreler çok hareketli olduklar?ndan(s???r gübresi) fazla ya??? ve sulama ile y?kanarak, gaz halinde uçarak kaybolurlar. Bu gibi kay?plar? önlemek için bu besin maddesine en çok ihtiyac? oldu?u geli?me dönemlerinde bölünerek uygulanmal?d?r. O y?l o ürüne gerekli olan yani toprak analiz sonuçlar?na göre önerilen azotun yar?s? ekimle birlikte veya hemen sonra verilmelidir.

Fosforlu Gübrelerin uygulanma zaman?; ekimden hemen önce tamam? uygulanmal?d?r.

Potasyumlu gübrelerin uygulanmas? toprak analiz sonuçlar?na göre gerekiyorsa uygulanmas? gereklidir. Bu gübre de fosforlu gübreler gibi ekim veya dikim zaman?nda verilmelidir. Potasyumlu gübrelerin tamam? bir kerede uygulanmaktad?r. Ancak y?kanma ile kayb?n?n söz konusu olabilece?i bölgelerde ikiye bölünerek verilebilir.

ORGAN?K GÜBRELER?N?N UYGULANMASI

Organik gübrelerin uygulanma zaman?n? gübrenin uygulanaca?? topra??n bünyesi ile gübrenin uygulanaca?? bölgenin iklim ?artlar? belirler. Bu faktörler dikkate al?nd???nda çiftlik gübrelerinin en ideal uygulanma mevsimlerinin ilkbahar ve sonbahar oldu?u görülür. Burada uygulaman?n ilkbaharda m? yoksa sonbaharda m? yap?laca??na yukar?da belirtildi?i gibi iklim ve toprak faktörleri göz önünde bulundurularak karar verilir.

Tarlaya uygulanan organik gübrelerin pulluk ile gömülerek gübrenin de?erinden meydana gelecek kay?plar?n önüne geçilir. Gübrenin toprak alt?na gömülece?i derinlik toprak bünyesine ba?l? olarak de?i?mektedir. Genel bir uygulama ?ekli olarak çiftlik gübreleri hafif bünyeli topraklarda yüzeye serildikten sonra sürümle derine, a??r bünyeli topraklarda ise yüzeye serilip hafifçe yüzlek olarak kar??t?r?l?r.

Bitki ekildi?inde haz?r besin bulabilmesi için organik gübreler ayr??ma süreleri göz önünde tutularak ekimden önce verilmelidir. Gübreler s?cak ve nemli iklim ?artlar?nda yeti?tirilen bitkilerin ekiminden 4-6 hafta önce, serin ko?ullarda yeti?en bitkilerden ise bir kaç ay önce topra?a uygulanmal?d?r.Topra?a kat?lacak organik gübre miktar?n?n belirlenmesinde topra??n yap?s?, organik madde miktar?, iklim faktörleri ve yeti?tirilecek bitkinin çe?idi etkili olmaktad?r. Organik gübreler topra?a sa?lad??? bitki besin maddelerinden daha çok topra??n yap?s?na kazand?rd??? özellikler bak?m?ndan daha önemli bir i?leve sahiptir. Topra?a uygulanan organik gübreler, topraklara sa?lad?klar? organik maddeler ile topraklar?n geçirgenlik de?erleri ve su tutma kapasitelerinin artt?r?lmas? ile di?er fiziksel özellikler üzerine olumlu etki yaparak topraklar?n bitki yeti?tirmeye daha uygun bir yap? kazanmalar?n? sa?lar.

Organik gübrelerle yap?lan gübrelemelerde az ve s?k olarak yap?lan gübreleme uygulamalar?n?n, çok miktarlarda ve uzun zaman aral?klar?nda yap?lan gübreleme programlar?ndan daha etkili oldu?u çe?itli kaynaklarca ortaya konmu?tur. Az ve s?k yap?lan bu gübreleme programlar?nda eksik kalan bitki besin maddeleri ticari gübrelerce takviye edilmelidir.

Ayr?ca unutulmamal?d?r ki, ah?r gübrelerinin kullan?m?na kadar geçen zamanda muhafaza ?ekli de kullan?lmas? esnas?nda dikkat edilecek hususlar kadar önemlidir.

AHIR GÜBRES?NDE MEYDANA GELEN KAYIPLARIN ÖNLENMES?


Ah?r gübresinde olacak kay?plar? önlemek için;

• Ah?r taban? su geçirmeyecek ?ekilde yap?lmal?,

• Ah?r içerisinde mutlaka yatakl?k kullan?lmal?d?r. Çünkü yatakl?k, hayvan idrar?n? tutarak y?kanma yoluyla olacak kay?plar? önler, amonyak kayb?n? engeller. Böylece yatakl?k malzeme içerisinde bulunan organik madde ve bitki besin maddelerinin gübreye verilmesi ve gübrenin kullan?m?n?n kolayla?t?r?lmas? sa?lan?r,

• Olgunla?t?rma s?ras?nda ah?r gübresindeki mevcut azotun kayb?n? önlemek için ah?r gübresine jibs, kalsiyum klorür, kalsiyum nitrat gibi maddeler kat?l?r,

• 1 ton ah?r gübresinin tonuna 7-8 kg fosfor (P2O5) hesab? ile fosforlu gübre ilave edilecek olursa hem gübrenin azot kayb? önlenmi? olur, hemde gübre fosforca zenginle?mi? olur,

• Ah?rdan ç?kan gübreyi aç?k bir alanda ve da??n?k ?ekilde muhafaza etmemeli, ah?rlardan ç?kar?lan taze gübre muntazam bir y???n halinde özel ?ekilde yap?lm?? gübreliklerde muhafaza edilmeli,

• Ah?r gübresinin muhafazas? s?ras?nda mümkün oldu?u kadar havas?z ?artlarda, s?k??t?r?lm?? olarak olgunla?t?r?lmas? sa?lanmal?d?r. Böylece azot ve organik madde kayb? azal?r,

• Kay?plar? azaltmak için ah?r gübresi fazla ya??? alan yerlerde üstü kapal? olarak muhafaza edilmelidir. Çiftlik gübrelerinden s?zma ile kayb?n önlenebilmesi amac?yla beton yada s?k??t?r?lm?? bir zemin üzerinde olgunla?t?r?lmaya al?nmal?d?r, ayr?ca ya?mur sular? ile y?kanan gübreden ç?kan s?v? materyalin ortamdan uzakla?mas? önlenmeli, mümkünse tekrar y???na dönmeleri sa?lanmal?d?r,

• Az ya??? alan yerlerde gübreler rüzgar tutmayan, oldukça yüksek bir yerde iyice s?k??t?r?lm?? y???n halinde muhafaza edilmelidir. Y???n üzerine ince bir toprak tabakas? veya organik maddece zengin bir örtü tabakas? ile kapat?lm?? olarak muhafaza edilmelidir.

Yukar?da s?ralanan kay?plar?n engellenebilmesi için uygun özelliklere sahip bir gübrelik tesisi kullan?lmas? gerekir.ORGAN?K GÜBRELER?N KULLANILMASINDA D?KKAT ED?LECEK HUSUSLAR

Tar?mda kullan?lan organik gübreler çok çe?itlilik arz etmektedir. Bu gübrelerin uygulanmas? ile genel dikkat edilmesi gereken hususlar? maddeler ?eklinde s?ralayacak olursak:

• Uygulanacak olan organik gübrelerden azami faydan?n sa?lanabilmesi için C/N oran?n?n 1/20 den küçük olmas?na dikkat etmelidir.

• Uygulanacak olan organik gübrelerin (özellikle çiftlik gübrelerinin) iyi yanm?? olmalar? gerekir,

• Uygulama öncesi besin maddeleri miktarlar?n?n bilinmesi ve uygulanacak miktar?n besin maddesi içeri?ine göre belirlenmesi gerekir,

• Organik gübrelerin uygulamadan önce e?er bekletilecekse ortam ?artlar?ndan en az etkilenecek ?ekilde depolanmalar? sa?lanmal?d?r,

• Organik gübrelerden meydana gelebilecek besin maddesi kay?plar?n? asgaride tutabilmek amac?yla tarlaya uygulanan gübre aç?kta b?rak?lmamal?, tarlaya getirilen gübre tarlaya uygulan?r uygulanmaz pulluk ile toprak alt?na getirilmeli,

• ?yi olgunla?mam?? organik gübreler tarlaya uyguland?klar?nda bitkilere faydadan çok zarar verebilirler, çünkü çürüme toprakta devam ederken olu?an bakteriler topraktaki besin maddelerini kullan?rlar,

• Ye?il gübrelemede ye?il gübre bitkisinin sürülerek topra??n alt?na getirilece?i zaman çok iyi ayarlanmal?d?r. E?er bitki gömüldükten sonra esas bitki ekimi yap?lacaksa, gömülen bitkiye çürümesi için yeterli zaman b?rak?lmal?d?r.

• Uygulanacak olan organik gübrelerin sadece bir besin maddesi sa?lamad???n?, ayn? zamanda toprak yap?s?n? olumlu olarak etkileyen bir materyal oldu?u unutulmamal? ve uygulamalarda bu özelli?e dikkat edilmelidir.

Kaynaklar:tar?m ziraat.com/tar?m.gen.tr./tar?mkutuphanesi.com./tar?mbilgibankas?.com/ya?am fidanc?l?k teknik bölümü.

                  CEV?ZDE TOPRAK ISLAHI VE GÜBRELE NASIL OLMALI                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KURULAN CEV?Z BAHÇELER?N?N EN BÜYÜK SORUNLARINDAN B?R? OLAN B?TK? BESLEME PRO?RAMINI UZUN U?RA?LAR VE ?NCELEMELER SONUCU ÇÖZEREK

MÜKKEMMEL B?R ESER ORTAYA KOYAN

Sn.prof.dok. M.Rü?tü KARAMAN.GAZ? OSMAN PA?A ÜN. TOPRAK B?L.B?TK? BESLEME BÖL.BA?KANI.

Sn. Prof.dok. Ayd?n AD?LO?LU.   Nam?k kemal ünv.Toprak bil.bitki bes.

Sn.Prof.dok. Metin TURAN.          Yedi tepe ünv.genetik ve biyo müh.bölümü.

Sn. doç.dok .Mehmet ZENG?N     Konya selçuk.ünv. Toprak bil.bitki.bes.

Kimya yük.müh. Mümin D?ZMAN

HOCALARIMIZA TÜRK TARIMI VE TÜRK Ç?FC?S? ADINA  ?ÜKRANLARIMIZI SUNAR ÇALI?MALARININ DEVAMINI D?LER?Z.

  

TEKN?K DESTEK VE YARDIM:  0549 450 55 550549 450 55 55

 ÖNEML? NOT: GÜBRELEME PRO?RAMINDA MUTLAKA ?U MARKA GÜBRE KULLANILACAK D?YE B?R KURAL YOKTUR.?LK SATIRDA,  KULLANILACAK GÜBRELER?N ?Ç?NDEK? ETKEN MADDELER YAZILDI?INDAN HANG? GÜBRE MARKASI BUNU SA?LIYORSA KULLANA B?L?RS?N?Z.

 Yetiştirici Bilgileri

Ceviz Fidan Çeşitleri

Ceviz Bahçe Kurulumu


Online Dün Bugün Toplam
4 0 36 136666
Bu Web Sitesi Samsun Web Tasarım Tarafından Tasarlanmıştır