Profesyonel Ceviz Yetiştiriciliği Sertifikalı Ceviz FidanıCeviz Fidanı
03-Ceviz nas?l budan?r
03-Ceviz nas?l budan?r

 BUDAMA NED?R?

Meyve a?açlar?n?n düzgün ve kuvvetli bir taç olu?turmalar?n?, uzun zaman iyi ve bol ürün vermelerini, verimden dü?en a?açlar?n tekrar verimli hale getirilmeleri için a?açlar?n toprak üstü organlar?na uygulanan kesme, bükme, tomurcuk, sürgün ve yaprak alma i?lemlerinin tümüne budama denir.

 

Budama yap?lmayan a?açlarda;

*taç düzensiz geli?ir,

*fazla verim nedeniyle dallar k?r?l?r,

*küçük ve verimsiz meyve olu?ur,

*s?k dallanma sonucu iç k?s?mdaki dallar ???k almaz,

*k?sa zamanda verim dü?er,

*periyodisite (ürün bir y?l var ve bir y?l yok) görülür.

 

BUDAMANIN FAYDALARI

*Gövde üzerinde ana dallar?n say?lar? ve da??l??lar? düzenlenerek meyve a?açlar?n?n sa?lam,düzenli ve dengeli bir taç olu?turmalar? sa?lan?r.

*Meyve a?açlar?n?n en k?sa sürede ürün vermesine yard?mc? olunur.

*Güne? ?????ndan a?ac?n iyi bir ?ekilde faydalanmas? sa?lanm?? olur.

*Budama ile meyve irili?i,meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar.

*A?aç büyüklü?ü ve dallar?n s?kl??? direk kontrol alt?na al?na bilir.

*Püskürtülerek yap?lan ilaçlaman?n etkinli?i art?rabilir.

*Hastal?kl? ve kuru dallar al?narak mücadeleye yard?mc? olunur.

*Alet ve ekipmanlar?n çal??abilmesi için gerekli bo?luklar olu?turulmu? olur.

*Verimden dü?en a?açlar budama ile gençle?tirilerek yeniden verimli a?açlara dönü?meleri sa?lan?r.

*Baz? meyve türlerinde görülen bir y?l çok bir y?l az veya hiç ürün vermeme durumu azalt?lm?? olur.

*Hasat daha kolay yap?l?r.

 

 

 

BUDAMANIN GENEL KURALLARI NELERD?R

Meyve a?açlar?n?n budanma ?ekli, meyve tür ve çe?idine, a?açlar?n ya??na, toprak ve iklim ko?ullar?na, budamadan beklenen amaca ve a?ac?n geli?me gücüne göre de?i?ir. Bu nedenle her meyve tür ve çe?idinin de?i?ik iklim ve toprak ko?ullar?ndaki geli?me gücünün ve bunlar?n budamaya kar?? gösterdi?i tepkilerin iyi bilinmesi gerekir. Ayr?ca dallar?n kesilmesi, b?rak?lacak ve kesilecek dallar?n iyi seçilmesi konusundaki genel kurallar?n da bilinmesi zorunludur. Baz? kurallar a?a??da s?ralanm??t?r:

BUDAMA ZAMANI

Budama zaman?, meyve a?ac?n?n toplu büyümesini, kesime kar?? gösterece?i tepkiyi, verimini, fizyolojik ve ekonomik ömrünü etkiler.Budama k?? ve yaz (ye?il) olmak üzere iki ayr? ve z?t mevsimlerde yap?l?r.

K?? budama zaman?, k??? ?l?k geçen yerlerde meyve a?açlar?n?n k?? dinlenmesine girmelerinden sonraki süre, budama bak?m?ndan en uygun bir zaman dilimidir.Ancak k??? sert geçen ?iddetli donlardan önce,budaman?n yap?lmas? do?ru olmaz.Meyve a?açlar?n? budamak için en uygun dönem, yaprak dökümünü izleyen günlerle ilkbahar geli?me periyodunun ba?lamas? aras?nda geçen dönemdir

Yaz budamas?, yaz boyunca meyve a?açlar?nda sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, e?me, dallar?n aç?lar?n?n geni?letilmesi veya daralt?lmas? i?lemlerin tümüdür.Yaz budamas?nda amaç meyvelerin daha iyi renklenmelerini sa?lamak, k?? aylar?nda yap?lacak budama i?lemlerini azaltmak ve derim i?leri ile kültürel i?lemleri kolayla?t?rmaktad?r.Yaz budamas? özellikle meyve a?açlar?n?n ?ekillendirme y?llar?nda yap?lmas? gerekli olan önemli bir teknik i?lemdir.Meyve a?açlar?nda, yaz budamas? ilkbahar geli?me periyodunun sonu ve yaz geli?me periyodu içerisinde sürgünler odunla?maya ba?lad?ktan sonra yap?labilir.

 

AMAÇLARINA GÖRE BUDAMA ÇE??TLER?

(cevizde budama ve terbiye ?ekilleri)

*?EK?L BUDAMASI (TERB?YE): Meyve a?açlar?n?n toprak üstü organ? olan taca verilecek ?ekil ekolojik ?artlara ve a?ac?n morfolojik yap?s?na göre de?i?ir.Günümüz de dünyada ve ülkemizde en yayg?n olarak verilen ?ekil  ‘Merkezi Lider Terbiye Sistemi’dir .Bu terbiye sistemi elma, armut, kay?s?, kiraz, vi?ne, erik, ?eftali ve ceviz gibi birçok meyve türü için en uygun ?ekildir.Biz burada ceviz türüne uygun olan sistemi sizlere anlatmaya çal??aca??z.

Merkezi Lider Terbiye Sistemi”: Bu tip budama ?eklini çö?ür, MM111, MM106 gibi kuvvetli veya yar? bodur geli?en anaçlar ve cevize uygulamak mümkündür.Genç elma a?açlar? ve ceviz için en kolay terbiye sistemi Modifiye lider dal sistemidir.

Cevizler bir anda yap?lan fazla ve ?iddetli budamalar kar??s?nda ani sitrese girebilen ve  toparlanmalar? uzun zaman süren a?açlard?r. Özellikle,yar? dik büyüyen ve erken meyveye yatan, yan dal verimi yüksek ithal fidanlarda dikimin hemen sonras?nda budama pro?ram? hemen  ba?lat?lmal? de?i?ik zamanlarda ve de?i?ik biçimlerde devam ettirilmelidir.

 

 

 Cevizde yap?lacak budamalar s?ras? ile ?unlard?r                                                                                                                                                  

Göz Budamas?: Dallar?n gövdeye geni? aç? yapmalar? sa?lan?r.

?ekil Budamas?: Çe?ite uygun dengeli  bir taç olu?turur.

Ürün budamas?: Meyve periyodisetisini düzene koyar,kaliteyi art?r?r.

Bak?m budamas?: Hastal?kl? dallar budanarak a?aç gençle?tirilir.

 

I.YIL GÖZ BUDAMASI: Aç?k sahada yeti?tirilen a??l? ceviz fidanlar? genellikle dallanma yapmadan  

Dikine bir  sopa gibi uzay?p giderler.bu tip fidanlarda,ilk y?l tepeleri kesilip göz dü?ürmeler yap?lmad???nda , (göz dü?ürmelerde a?açlar istenilen formu kazanm?? olmal?d?r de?ilse bir sonraki y?la b?rak?l?r)ileride Dar tepe taçl? ve kavak ?eklinde dikine  geli?en,gövde ile dar aç? yapan dallara sahip a?aç olarak kar??m?za ç?kar.özellikle  üçüncü y?la girildi?inde orant?s?z ve da??n?k bir büyümenin yan?nda,dipten çatal ?eklinde yukar? ç?kan, a?ac?n bütün enerjisini  sömüren ve gövdeye rakip  daha kal?n verim siz kütük Dallarla kar??la??r?z.bu durum ayn? zamanda a?ac?n meyve tutma  zaman?n? geciktirdi?i gibi ürün miktar?n? ve meyve (içlerinin bo? kalmas?,siyahla?ma,küf)kalitesini de dü?ürür.Sonbahar erken donlar?n?n etkili oldu?u bölgelerde ise özellikle göz Dü?ürmeler bir sonraki y?la ertelenir.

RESM? B?RL?KTE ?NCEL?YEL?M. 3.ya??nda,beslenme sorunu var,meyve tutumu çok az ve daha da önemlisi dikildi?i gibi.kalm??.250 fidanl?k bir bahçeden örnek fidan.

1,2,3,4,  fazladan kütük dallar a?ac?n bütün enerjisini alm??. 3 y?l hiçbir müdale yok. meyve tutumu yok denecek kadar az. SONUÇ YAZIK OLMU?.SADECE F?DAN SATMAKLA BU ?? B?TMEZ. MÜDAHALE ED?LMEZSE %80 KÜTÜK DALLARDAN OLU?MU? B?R CEV?Z BAHÇES? OLUCAK.

Ç?FC?LER?M?Z ?LK MÜDALEY? BU ?EK?LDE BUDAYARAK YAPSIN YARDIM ?Ç?NDE 24 SAAT ÇEK?NMEDEN B?Z? ARASIN 

TELEFONLA PAZARLIK ED?LEREK ALINAN F?DANLARLA  KURULMU? CEV?Z BAHÇELER?M?Z?N %85'? MAALESEF BU DURUMDA

II. YIL ?EK?L BUDAMASI

Dikimi takip eden yaz aylar? ba??nda sürgünler 15-25cm’e ula??nca ?ekil verme i?lemleri de ba?lam?? olur.Fidan?n üst taraf?na yak?n dik büyüyen bir dal lider dal olarak seçilir.Dü?me gözden süren ve 1-2 y?l serbest olarak geli?mesi sa?lanan dallar?n aras?nda ‘’tac? ‘’ olu?turacak çat? dallar belirlenir.Belirlenen lider dal?n 10 cm alt?ndan ve 15-20 cm aral?klarla  de?i?ik yönlere bakan, Yaz aylar?nda süren sürgünlerden 4-6  tanesi ana dal olarak seçilir (1.kat merkezi dallar)

Di?er sürgünler ve  Lidere yak?n olup onunla rekabet edecekler ç?kart?l?r.Böylece birinci kat? olu?turacak dallar seçilerek 5-6 dall? bir tepe çat?s? kurulmu? olur.Bu tür budamaya De?i?ik doruk dall? (modified leader)?ekil budamas? Ad? verilir..Durgun dönemde birinci kat? olu?turan dallar?n üstünde bulunan lider dal?n tepesi 60-70 cm yukar?ndan vurulmal?d?r. .Yan dallar?n ucu 1/4 oran?nda kesilir.(Sürgün boylar?  en az 40-60 cm olucak ?ekilde geli?misse,de?ilse bir sonraki y?la ertelenir)Ayr?ca yan dallar?n ucu lider seçilen daldan a?a??da olmal?d?r.Not: kapama sistemlerde fidan aras?na gelen dallar çal??ma aras?na gelen dallardan biraz daha k?sa kesilmelidir.Gerekirse fidan?n yorulmamas? için çal??ma aras?na gelen dallar?n uç budamas? bir y?l ertelenmelidir.

III.YIL

?yi bir meyve üretimi için güçlü bir tac olu?umuna ihtiyaç vard?r ama bu durum Güne? ?????n? tac içerisine yans?tm?cak ?ekilde geli?irse meyve veriminde ve kalitesinde dü?üklükler meydana gelir.

 

?ç k?s?mlarda kalan dallarda meyve gözü hatta sürgün gözü te?ekkülü de çok az olur.Özellikle yan dal verimi yüksek ithal fidanlarda güne? alan tac yüzeyleri meyve tutarken iç k?s?mlar bo? kal?r.Ba?lang?ç olarak  Önceki y?lda olu?turulmu? tac?n  içerisini s?k??t?ran ince dallar dipten tac yüzeyini olu?turan dallarda 1/3 oran?nda son göz a?a?? gelecek ?ekilde budan?r.Hastal?kl? dallarda ay?klanarak güne? ?????n?n iç k?s?mlara da girmesi sa?lan?r.ikinci kat?n olu?turulmas?:Birinci kat?n 50-60 cm üzerinden ikinci bir kat olu?turulmal?d?r. Birinci kat?n üstünde b?rak?lan lider dal üzerinde de?i?ik yönlere bakan 3-4 dal seçilir.Birinci kat?n son dal? ile ikinci kat?n ba?lang?ç dal? aras?nda 30-40cm mesafe olmal?d?r.Seçilen Dallar?n aç?lar? geni? ve  gövde ile dal aras? aç?da  45-60c aras?nda olmal?d?r. Yeni olu?turulan ikinci kat?n dallar? birincinden daha k?sa olmal? böylece alttaki dallar gölgelenmemelidir..

 

 (?ekilde  görülen fidandaki eksikleri belirleyelim. 3.ya??na kadar herhangi bir budama uygulanmam??.toprak ?slah? ve bitgi besleme pro?ram?da yok.haliyle a?aç zay?f kalm??,geli?memi? ve ba?lang?çta tepe vumalar yap?lmad??? için ikinci kat? olu?turucak merkezi dallar?n sürgünleride çok k?sa kalm??.ilk müdahalemiz fazla kütük dallar? temizlemek oldu.daha sonra ikinci kat? kuraca??m?z lider dal? seçtik uç budamas?n? yapt?kki, 2.kat sürgün geli?imimiz güzel olsun.Ayr?ca 1.kat?n merkezi dallar?nda 1/3 oaran?nda uç almalar yapt?kki yandallar ç?ks?n ve meyve tutsun.)

 

 6

(2 ya??nda birinci kat olu?turulmu? , merkezi dallar b?rak?larak 1/3 oran?nda uç budamalar? yap?lm??) 

1-2 kütük dallar 3 lider dal

fidan?n  fazlal?k dallardan temizlenmi? hali

Düzgün giden bir dal lider dal olarak seçilmi? yandallar?n geli?mesi için lider dal?n tepesi vurulmu?

VI-V. YIL ÜRÜN BUDAMASI

Ana dallar?n ve gerekirse  liderin ucundan 1/3 oran?nda kesilir.ihtiyaç duyuluyorsa  ana dallar üzerinde bulunan yan dallarda da uç almalar yap?l?r..Ölü dallar,hastal?kl? ve k?r?lm?? dallar budan?r. A?aç çe?idine, toprak ve iklim durumuna göre 8-12 ana dal olgun verim ça??nda bir a?açta bulunmal?d?r. ?htiyaca göre 3. Bir kat da olu?turulabilir

?ekil  verme i?lemi tamamlanan a?açlarda fizyolojik denge olu?turulmu?tur. Kurulan bu dengenin uzun süre muhafaza edilmesi gerekir. Ürün budamas?nda dikkat edilecek hususlar.

 

*Ana dallar tek tek ele al?nmal?, bunlar üzerinde dikine büyüyen birbiri üzerine gelen dallar var ise ç?kart?lmal?d?r.

*Ana veya yard?mc? dallardan ç?plakla?maya yönelenler k?sa kesilerek bo? yerlerde yeni dallar?n olu?turulmas?na çal???l?r.

*Meyve dallar?ndan bir k?sm? özellikle ya?l? olanlar? kesilerek at?l?r.

*Kuru, hastal?kl? veya zay?flam?? dallar diplerinden kesilerek ç?kar?l?r.

*Bir ana veya yard?mc? dal üzerinde fazla miktarda meyve dal? olu?mu? ise bunlar aras?nda seyreltme yap?l?r.

*Verim budamas?nda dal bükme ve e?melerine yer verilmemeli, dallar ancak ba? olarak kullan?lmal?d?r.

*Meyve a??rl??? nedeniyle e?ilerek aç?lar? geni?lemi? dallar di?er dallara ba?lanarak eski hallerine getirilir.

 

BAKIM GENÇLE?T?RME BUDAMASI

Verimden dü?mü? ya?l? a?açlarda yeniden kuvvetli sürgünler olu?turarak yeni bir taç olu?turulmas?na gençle?tirme budamas? denir. Gençle?tirme budamas?nda önce kurumu?, s?k ve birbiri üzerine gelen dallar ç?kar?l?r. Geri kalan dallarda da k?sa budamalar yap?larak a?ac?n tac? küçültülmü? ve yeniden kuvvetli sürgün olu?umu sa?lanm?? olur. Gençle?tirme budamas? yap?lan a?açlar?n ana dallar? ve gövdeleri üzerinde birçok obur dallar, kuvvetli sürgünler olu?ur. Bunlardan yaln?z yeni tac?n olu?umu için gerekli olanlar b?rak?l?r, di?erleri tamamen ç?kart?l?r.

Buday?c? Budama S?ras?nda A?a??daki Konulara Dikkat Etmelidir;

 *Budaman?n ?eklini ve dal kesim miktar?n?,

*A?ac?n geli?me gücünü,

*A?açtan bir y?l önce al?nan meyve miktar?n?,

*Meyve dallar?ndaki çiçek tomurcu?unun miktar?n?,

*Budamaya etkili olabilecek di?er faktörleri…

Budama Sonras?nda neler yap?lmal?d?r?

Budama sonunda ç?kan budama art?klar? ve bahçe kenarlar?ndaki çal?l?klar? kuru bitki parçalar? hastal?k ve zararl?lar?n en iyi bar?nak yeridir. Meyve a?açlar?na ve ürünlerine zarar veren bu hastal?k ve zararl?lar?n ço?almamas? için bu art?klar yak?lmal? veya bahçeden uzakla?t?r?lmal?d?r. Budama sonunda meyve a?açlar?nda k?? ilaçlamalar?n?n da yap?lmas? zorunludur.

CEV?Z BAHÇELER?N?N DE???MEZ KURALI.!!!!!!  ÖNCE  BÖLGEN?ZE UYGUN F?DAN SEÇ?M? VE TOPRAK ISLAHI.SONRA  ZAMANINDA UYGULANAN SULAMA VE GÜBRELEME PRO?RAMI VEDE EN ÖNEML?S? 

MEYVE TUTMASI ?Ç?N  Y?NE  ZAMANINDA YAPILAN ?EK?L VE ÜRÜN  BUDAMALARI.BUNLAR YOKSA ÜRÜNDE YOK.BO?UNA U?RA?MAYIN.

 

SADECE YA?AM F?DANCILIK 5 YIL ÜCRETS?Z BAHÇE TAK?B? YAPAR

B?TK? BESLEME PRO?RAMI

BUDAMALAR

TOPRAK ISLAHI

HASTALIKLA MÜCADELE

teknik destek:  0549 450 55 550549 450 55 55 /  

 

?lyas DÜLGER-Engin PALAO?LU .zir.müh.

 Yetiştirici Bilgileri

Ceviz Fidan Çeşitleri

Ceviz Bahçe Kurulumu


Online Dün Bugün Toplam
3 0 143 136773
Bu Web Sitesi Samsun Web Tasarım Tarafından Tasarlanmıştır